REGULAMIN & RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych tj. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością działająca pod firmą Hotel Gdański Sp. z o. o. mająca siedzibę 80-833 Gdańsk, ul. Grząska 1 posiadająca nr NIP: 204 000 25 90, REGON: 220942329 nr KRS: 346760 informuje, że:

 1. w sytuacji wskazania danych osobowych przez klientów ich administratorem staje się wskazana Spółka, która prowadzić będzie operacje przetwarzania danych w zakresie wymaganym treścią umowy zawartej z klientem lub wymogami przepisów prawa;
 2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest pod adresem e-mailowym: rodo@apartneptun.com;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu zrealizowania zawartej umowy, w tym wystawienia imiennej faktury VAT i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu przyjęcia do realizacji roszczenia reklamacyjnego, gdzie mogą być one wówczas przekazane podmiotom realizującym zgłoszenie reklamacyjne, którzy zapewniają wymagany poziom ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem;
 5. podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 6. podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy zawartej pomiędzy stronami, brak danych uniemożliwi prawidłową realizację umowy (brak ewentualności wystawienia imiennej faktury VAT, brak możliwości dokonania rezerwacji pokoju hotelowego, zrealizowania roszczenia reklamacyjnego);
 7. osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wzniesienia sprzeciwu wobec  sposobu przetwarzania, przenoszenia danych, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od momentu ich podania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, co związane jest także z obowiązującymi terminami związanymi z roszczeniami reklamacyjnymi;
 10. dane osobowe zawarte w dokumentach fiskalnych lub dokumentach pracowniczych przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

Administrator danych – Zarząd Spółki HOTEL GDAŃSKI SP. Z O.O.

REGULAMIN HOTELOWY – APARTHOTEL NEPTUN, ul. Grząska 1, 80-833 Gdańsk

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Aparthotel Neptun.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe, od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 2. Opłata za pobyt w Hotelu, pobierana jest w dniu przyjazdu.
 3. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Hotel nie zwraca opłaty za pobyt.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanej dostępności.
 5. Zatrzymanie pokoju po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie o kolejną dobę hotelową.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 6. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego.
 7. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 40% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 8. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 9. W momencie zameldowania obiekt zastrzega sobie prawo do dokonania preautoryzacji karty kredytowej Gości na kwotę stanowiącą równowartość depozytu, który naliczany jest dodatkowo do ceny zakwaterowania. Wysokość depozytu wynosi 400 zł.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.

§7 CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§8 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Informujemy, że z dniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia zakazu palenia na terenie całego hotelu. Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
 2. Za zagubienie karty chip do zamka hotelowego pobierana jest opłata 50 zł brutto.
 3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 5. Na terenie hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania psów.